Bed & Breakfast Guide, de mooiste en leukste Bed and Breakfasts en Chambre d'Hôtes in Europa ik wil de Bed & Breakfast gids bestellen
Home   Aanmelden Inloggen
Zoek online de mooiste en leukste Bed & Breakfasts in Europa  
 
Gebruikersvoorwaarden www.bedandbreakfast-guide.eu
Datum: 01-07-2010
 
1 Definities
a. Bedandbreakfast-guide.eu: alle paginaís van de website www.bedandbreakfast-guide.eu, in welke taal dan ook;
b. BBV: Bed&Breakfast; Vakantie, de eigenaar van bedandbreakfast-guide.eu;
c. Informatie: alle gegevens, afbeeldingen, documenten, bestanden en andere content die op de website bedandbreakfast-guide.eu;
d. Bezoeker: eenieder die de website(s) bedandbreakfast-guide.eu bezoekt en/of gebruikt maakt van de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief abonnees;
e. Gebruikersvoorwaarden: de voorwaarden zoals deze in dit document zijn beschreven.
 
2 Toepasselijkheid
2.1 De gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan bedandbreakfast-guide.eu en het gebruik van de informatie die op de website beschikbaar is. Door het bezoek aan de website aanvaardt de bezoeker de gebruikersvoorwaarden, zoals in dit document beschreven.
2.2 BBV heeft het recht de gebruiksvoorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te wijzigen.
 
3Eigendoms- en gebruikersrechten
3.1 Bedandbreakfast-guide.eu geniet auteursrechtelijk bescherming. Alle rechten op de website, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, berusten bij BBV, tenzij anders is aangegeven.
3.2 Bedandbreakfast-guide.eu is uitsluitend bestemd voor eigen of intern gebruik van bezoekers. Het is derhalve niet toegestaan informatie die beschikbaar is op de website te verveelvoudigen op welke wijze dan ook, anders dan het voor persoonlijk gebruik bekijken en downloaden daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hard copy.
3.3 Het is niet toegestaan om informatie van bedandbreakfast-guide.eu op te slaan of te reproduceren in een andere website, database of ander computer netwerk. Tevens is het niet toegestaan om (een deel van) de website door middel van frames te reproduceren in een andere website. Het is niet toegestaan, anders dan door middel van een hyperlink of deep link, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BBV, een koppeling of gateway aan te brengen tussen bedandbreakfast-guide.eu en enige andere (web-)site, search engine of beschikbaar te stellen op een netwerk.
3.4 Het overnemen van adresgegevens die beschikbaar zijn op bedandbreakfast-guide.eu in andere gegevensverzamelingen is niet toegestaan. Tevens is het gelijktijdig verzenden, op welke wijze dan ook, van al dan niet commerciële berichten aan meer dan één adres niet toegestaan.
3.5 Alle woord- en beeldmerken op bedandbreakfast-guide.eu zijn eigendom van BBV, tenzij anders is aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van BBV is het gebruik van deze merken, op welke wijze dan ook, niet toegestaan.
3.6 In geval van gebruik of reproductie welke in strijd is met de gebruiksvoorwaarden zal de inbreukmakende partij zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete verschuldigd zijn van € 5.000,-.Bij het gebruik van adresgegevens voor e-mailings of mailings, zonder voorafgaande toestemming van BBV, is de betreffende partij een boete verschuldigd van € 1.000,- per overtreding, waarbij elk afzonderlijk bericht wordt gezien als een individuele overtreding. De inbreukmakende partij is bovenop voorgaande boete, een boete van € 500,- per dag verschuldigd voor elke dag dat de inbreuk voortduurt, nadat de inbreukmakende partij hiervan door BBV op de hoogte is gesteld.
3.7 Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden zijn beschreven, zijn voorbehouden.
 
4 Aansprakelijkheid
4.1 De inhoud van bedandbreakfast-guide.eu is met grote zorg samengesteld, maar BBV kan geen garanties geven betreffende de aard en inhoud van de op de website beschikbare informatie. De gegevens van de op de website beschikbare Bed&Breakfasts; zijn door de Bed&Breakfast; eigenaren samengesteld. BBV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze gegevens. De bezoeker van de website is verantwoordelijk voor het gebruik van de op de website beschikbare informatie en dient deze zelf op juistheid en volledigheid te toetsen.
4.2 BBV is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van:
a. Het gebruik van de website of van de informatie die op de website beschikbaar is;
b. Het gebruik van enige website of van de informatie op enige website waarnaar op bedandbreakfast-guide.eu een link is opgenomen;
c. Het gebruik van enige website of van de informatie op enige website, die een link hebben opgenomen naar bedandbreakfast-guide.eu;
d. Inbreuk door (het gebruik van) de website of de informatie op rechten van derden.
 Het voorgaande geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van BBV.
4.3 BBV is op geen enkele wijze betrokken bij overeenkomsten en/of transacties die tussen een bezoeker en derden tot stand komen als gevolg van een bezoek aan bedandbreakfast-guide.eu. Voor eventuele schade ten gevolge van dergelijke overeenkomst en/of transacties en de gevolgen daarvan is BBV op geen enkele wijze aansprakelijk.
4.4 Hoewel BBV ernaar streeft dat bedandbreakfast-guide.eu 24 uur per dag beschikbaar is, is BBV niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de website om welke reden dan ook.
4.5 BBV behoudt zich het recht voor om toegang tot bedandbreakfast-guide.eu tijdelijk of permanent op te schorten zonder voorafgaande aankondiging. BBV heeft te allen tijde het recht om een bezoeker of andere partij zonder opgave van redenen de toegang tot de website te ontzeggen en hiervoor technische maatregelen te treffen. Voor eventuele schade ren gevolge hiervan is BBV op geen enkele wijze aansprakelijk.
4.6 De bezoeker van bedandbreakfast-guide.eu is verantwoordelijk voor de aanschaf, het gebruik en onderhoud van alle apparatuur en communicatiemiddelen die benodigd zijn om de website te bezoeken en te gebruiken. BBV is niet aansprakelijk voor schade aan de apparatuur en communicatiemiddelen die is veroorzaakt door het bezoek en/of gebruik van de website of die tijdens het bezoek en/of gebruik van de website is opgetreden.
 
5 Persoonlijke informatie
5.1 Tijdens het bezoek aan de website kan persoonlijke informatie van de bezoeker worden verzameld en verwerkt door BBV. Informatie hierover staat vermeld in de Privacy Policy van BBV. De bezoeker dient hiervan kennis te nemen.
 
6 Toepasselijk recht en geschillen
6.1 De gebruiksvoorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de bezoeker van bedandbreakfast-guide.eu en BBV wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. Geschillen, voor zover deze niet in der minnen worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.
6.2 In het geval dat de gebruikersvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn, die in strekking en werking het meest aansluit bij deze gebruikersvoorwaarden.
6.3 De gebruiksvoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands. Voor interpretatie zal de Nederlandse tekst bepalend zijn.
6.4 De bezoeker is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving van het land waarvandaan de bezoeker de website bezoekt.
 
 
  gebruikersvoorwaarden privacy policy colofon sitemap contact  
Bed & Breakfast Gids
Bed and Breakfast in België
Bed and Breakfast in Bulgarije
Bed and Breakfast in Cyprus
Bed and Breakfast in Denemarken
Bed and Breakfast in Duitsland
Bed and Breakfast in Engeland
Bed and Breakfast in Finland
Bed and Breakfast in Frankrijk
Bed and Breakfast in Griekenland
Bed and Breakfast in Hongarije
Bed and Breakfast in Ierland
Bed and Breakfast in Italië
Bed and Breakfast in Kroatië
Bed and Breakfast in Luxemburg
Bed and Breakfast in Malta
Bed and Breakfast in Nederland
Bed and Breakfast in Noord-Ierland
Bed and Breakfast in Noorwegen
Bed and Breakfast in Oostenrijk
Bed and Breakfast in Polen
Bed and Breakfast in Portugal
Bed and Breakfast in Roemenië
Bed and Breakfast in Schotland
Bed and Breakfast in Servië
Bed and Breakfast in Slovenië
Bed and Breakfast in Slowakije
Bed and Breakfast in Spanje
Bed and Breakfast in Tsjechië
Bed and Breakfast in Wales
Bed and Breakfast in Zweden
Bed and Breakfast in Zwitserland